Algemene voorwaarden

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

1.1. WPinaday: De Vennootschap onder Firma Factory 93, ingeschreven in het Handelsregister onder het KVK-nummer 63768798 en handelend onder de namen Factory93 en WPinaday.
1.2. Opdrachtgever: Een partij die WPinaday een opdracht verleent zoals bedoelt in artikel 7:400 lid 1 BW.
1.3. Partijen: De gezamenlijke aanduiding van WPinaday en Opdrachtgever.
1.4. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
1.5. Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, wordt tevens verstaan de communicatie via electronische weg, waarbij de identiteit en de integriteit van de communicatie wel voldoende vast moet staan.
1.6. Offerte: het schriftelijk aanbod van WPinaday om tegen een bepaalde vergoeding diensten te verrichten.
1.7. Werken: programmatuur, (o.a. software) websites, apparatuur, databestanden, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s en/of huisstijlen.
1.8. Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden tezamen met de door de Opdrachtgever geaccordeerde offerte en de door WPinaday verstrekte schriftelijke toelichting op deze offerte.
1.9. Websitehosting: het 24 uur per dag beschikbaar stellen van een website op het internet.
1.10. Domeinregistratie: het registreren van een domeinnaam en vervolgens houden van deze dommeinnaam voor Opdrachtgever.
1.11. Onderhoud: het up-to-date houden van WordPress, plugins en het regelmatig maken van een backup van de database.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen WPinaday en Opdrachtgever betreffende de verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of geleverde of te leveren diensten en producten, daaronder begrepen een door WPinaday gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten, ten behoeve van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ook indien deze diensten en producten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden staan omschreven.
2.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van (1) een ieder die bij WPinaday werkzaam is, (2) een ieder die door WPinaday wordt ingeschakeld en (3) een ieder voor wiens handelen of nalaten WPinaday aansprakelijk is of kan zijn.
2.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
2.5. Indien één van de bepalingen uit Afdeling 1 strijdig is met een bepaling uit Afdeling 2, dan prevaleert de bepaling uit de specifieke regeling (Afdeling 2).
2.6. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de geaccordeerde offerte en toelichting daarop, waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de geaccordeerde offerte en de toelichting daarop.

Artikel 3: Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1. WPinaday zal per e-mail een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij verstaat onder de opdracht. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen van Werken, kan worden volstaan met een algemene omschrijving van de Werken die gaande de uitvoering zal worden uitgewerkt. De offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.
3.2. De offerte blijft geldig gedurende een termijn van dertig dagen na verzending, tenzij in of in verband met die offerte door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere geldigheidstermijn is bepaald.
3.3. De offerte wordt gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij WPinaday mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
3.4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door Opdrachtgever is geaccordeerd. Zolang de offerte niet is geaccordeerd, behoudt WPinaday zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De offerte en toelichting daarop is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan WPinaday verstrekte informatie. De geaccordeerde offerte, toelichting daarop en de Algemene Voorwaarden worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.
3.6. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. WPinaday zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Benodigde informatie

4.1. Opdrachtgever is gehouden WPinaday tijdig alle gegevens en/of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen, welke WPinaday naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De gegevens en/of inlichtingen dienen te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door WPinaday verzocht. Indien Opdrachtgever Werken, materialen of gegevens op een informatiedrager aan WPinaday ter beschikking stelt, zullen deze bestanden voldoen aan de door WPinaday voorgeschreven specificaties.
4.2. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan WPinaday ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.3. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt, dan wel doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, heeft WPinaday het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is WPinaday bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd het recht van WPinaday tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
4.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.5. WPinaday is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door Opdrachtgever aan WPinaday verstrekte informatie is vastgelegd – waaronder begrepen stukken of bescheiden en magnetische of elektronische gegevensdragers – op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven, zodra de Opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de beëindiging van de Overeenkomst aan WPinaday verschuldigde bedragen heeft voldaan. Indien en voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever teruggestuurd.

Artikel 5: Uitvoering, wijziging opdracht en leveringstermijn

5.1. WPinaday is vrij om te bepalen welke van haar vennoten of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld. WPinaday heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.2. Partijen zijn bevoegd om de opdracht tussentijds te wijzigen, doch uitsluitend indien beide partijen deze wijziging nadrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. WPinaday is bevoegd om bij een voorgestelde of overeengekomen wijziging van de opdracht, de prijs en termijn voor de uitvoering van de opdracht eenzijdig te wijzigen.
5.3. WPinaday is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen op te leveren en daarbij de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de opgeleverde fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Een overeengekomen oplevertermijn is voor WPinaday geen fatale termijn. WPinaday heeft enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van het behalen van deze termijn.
5.4. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij WPinaday de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6: Contractsoverneming

6.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derde(n), tenzij WPinaday hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. WPinaday is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan derde(n) op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
6.2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever WPinaday ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

7.1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle ontvangen gegevens en inlichtingen (‘de informatie’) van WPinaday, voor en na het aangaan van de Overeenkomst, indien deze informatie vertrouwelijk is of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Opdrachtgever heeft in ieder geval een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de inhoud van de Overeenkomst.
7.2. Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, et cetera), die in het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en WPinaday op welke wijze dan ook tussen partijen wordt uitgewisseld. Partijen merken informatie aan als Vertrouwelijk, tenzij expliciet is bepaald dat zij de informatie als niet vertrouwelijk hebben aangemerkt.
7.3. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtgever / zijn de door Opdrachtgever ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van Vertrouwelijke informatie die is verkregen van WPinaday. WPinaday kan ter zake ontheffing verlenen.

Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens

8.1. Indien Opdrachtgever aan WPinaday persoonsgegevens verstrekt, dan geeft Opdrachtgever toestemming dat deze persoonsgegevens door WPinaday mogen worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht, conform de Algemene verordening gegevensbescherming.
8.2. Opdrachtgever vrijwaart WPinaday ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendomsrecht

9.1. WPinaday behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. WPinaday heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.
9.2. Het door WPinaday geleverde maatwerk blijft auteursrechtelijk eigendom van WPinaday en mag zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet door andere partijen dan WPinaday en/of haar partners worden aangepast.
9.3. Wanneer in het door WPinaday geleverde software bevat van derden, blijft het auteursrecht en intellectueel eigendom bij de auteur en/of licentiehouders van de geleverde software. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van deze partijen, is het niet toegestaan deze software aan te passen of door te verkopen, tenzij de licentie dit toestaat.

Artikel 10: Honorarium

10.1. Het honorarium voor de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten zal berekend worden op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd, uitgedrukt in uren, vermenigvuldigd met het door WPinaday gehanteerde uurtarief, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Het honorarium wordt vermeld in de opdrachtbevestiging en is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
10.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte onkosten, daaronder begrepen ook reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk in rekening gebracht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichtte werkzaamheden.
10.3. Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van WPinaday, periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders schriftelijk zijn overeengekomen.
10.4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de van de opdracht de aard en/of inhoud van de werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht of anderszins, worden gewijzigd, is WPinaday gerechtigd eventuele nieuwe voorwaarden en uur- of dagtarieven vast te stellen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, welke alsdan, mits schriftelijk bevestigd en ondertekend,deel van en een geheel met de Opdracht en oorspronkelijke opdrachtbevestiging zijn.
10.5. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
10.6. WPinaday heeft het recht om het tarief halfjaarlijks aan te passen aan de wijzigingen van het CBS indexcijfer voor CAO-lonen, categorie zakelijke dienstverlening, vermeerderd met 4%, of anderszins indien dit naar WPinaday haar oordeel redelijk is.

Artikel 11: Betaling en incassokosten

11.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door WPinaday aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door WPinaday aangegeven. WPinaday is gerechtigd om periodiek te factureren.
11.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met een tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
11.3. De rente is verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment der algehele betaling. Opdrachtgever is bij verzuim voorts incassokosten verschuldigd, berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
11.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening met het door hem aan WPinaday verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. Indien Opdrachtgever een mogelijke grond voor een valide aanspraak jegens WPinaday heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld en, indien mogelijk, met stukken onderbouwd, het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens WPinaday schriftelijk mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding jegens WPinaday na een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor WPinaday aansprakelijk is.
12.2. WPinaday is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WPinaday is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.3. Indien WPinaday aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WPinaday beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4. De aansprakelijkheid van WPinaday is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van WPinaday wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden voor rekening van WPinaday komt.
12.5. WPinaday is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 13: Reclamering

13.1. Opdrachtgever is gehouden op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de door WPinaday verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan WPinaday kenbaar te maken uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en/of uiterlijk binnen 14 dagen na tussentijdse en periodieke verslaglegging, dan wel binnen 14 dagen nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
13.2. Reclamering als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen enkel geval gerechtigd op grond van een reclamering met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van WPinaday waarop de reclamering geen betrekking heeft.
13.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 13.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1. Het in het kader van de opdracht door WPinaday geleverde, exclusief gelicenceerde software, blijft eigendom van WPinaday totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met WPinaday gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
14.2. Het door WPinaday geleverde, dat ingevolge artikel 14.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
14.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van WPinaday veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om WPinaday daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
14.4. Voor het geval WPinaday zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan WPinaday en door WPinaday aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WPinaday zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15: Maatwerk websites en webshops

15.1. De kwaliteit van maatwerk websites en webshops gemaakt door WPinaday kan alleen gewaarborgd worden indien deze gehost en onderhouden worden op de servers van WPinaday.
15.2. WPinaday is gerechtigd frameworks en/of andere hulpmaterialen zoals plugins ontwikkeld door derde partijen te gebruiken voor het ontwikkelen van een website en/of webshop.

Artikel 16: Standaard WordPress websites en webshops

16.1. De kwaliteit van standaard WordPress websites en webshops gemaakt door WPinaday kan alleen gewaarborgd worden indien deze gehost en onderhouden worden op de servers van WPinaday.
16.2. WPinaday is gerechtigd frameworks en/of andere hulpmaterialen zoals thema’s en plugins ontwikkeld
door derde partijen te gebruiken voor het ontwikkelen van een website en/of webshop.
16.3. Standaard WordPress websites en webshops worden gerealiseerd op basis van een al bestaand thema
die WPinaday inkoopt en/of uit haar eigen thema portfolio gebruikt.

Artikel 17: Beëindiging Overeenkomst

17.1. Elk der partijen is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders overeenkomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
17.2. Indien de Overeenkomst door een der partijen wordt beëindigd, is zij gehouden aan de wederpartij schriftelijk de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van de wederpartij in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.
17.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen, waaronder begrepen de situatie waarin een der partijen in surseance van betaling of faillissement verkeert dan wel indien een der partijen anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen, of indien de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd, gestaakt of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. WPinaday is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht op gebruik van een aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen van rechtswege.

Artikel 18: Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
Artikel 19: Indienstneming of werving wederzijds personeel
Elk der partijen is zonder voorafgaande toestemming van de andere partij niet bevoegd tijdens de uitvoering van de Opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van wederpartij in dienst te nemen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op alle rechtsbetrekkingen waar WPinaday bij partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
20.2. De rechter in de vestigingsplaats van WPinaday is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft WPinaday het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van
Opdrachtgever.

Artikel 21: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

21.1. Deze voorwaarden zijn schriftelijk en digitaal op te vragen bij WPinaday.
21.2. WPinaday is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden
geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Afdeling 2: Websitehosting

Deze afdeling ziet op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en WPinaday worden gesloten met betrekking tot Websitehosting en bevat aanvullende specifieke bepalingen.

Artikel 22: Beschikbaarheid en ondersteuning

22.1. WPinaday zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar Websitehostingdiensten te realiseren zodat de Opdrachtgever toegang heeft tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens. Gezien de aard van de dienstverlening kan WPinaday echter geen garanties bieden omtrent de kwaliteit en beschikbaarheid van de Websitehostingdiensten, tenzij dit apart wordt overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
22.2. WPinaday heeft het recht om de Websitehostingdienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. WPinaday zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen de tijdsduur hiervan zo beperkt mogelijk te laten zijn. WPinaday zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling, tenzij het noodonderhoud betreft.
22.3. WPinaday zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen.
22.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WPinaday het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf overeengekomen is.
22.5. WPinaday zal zich inspannen om haar Websitehostingdiensten hardwarematig en softwarematig te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van de Opdrachtgever.

Artikel 23: Verplichtingen Opdrachtgever

23.1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan WPinaday aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hostingdiensten, tijdig aan WPinaday worden verstrekt. De termijn waarbinnen WPinaday de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door WPinaday zijn ontvangen.
23.2. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat WPinaday bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever WPinaday daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van WPinaday zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid niet-beschikbaarheid van de diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die WPinaday gebruikt om diensten aan Opdrachtgever te leveren. WPinaday zal er na waarschuwing alles aan doen om niet-beschikbaarheid van de diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 24: Gebruiksregels en notice/takedown

24.1. Indien zulks is overeengekomen, zal WPinaday Opdrachtgever toegang tot een account verschaffen. Het account zal toegankelijk zijn middels een wachtwoord en gebruikersnaam, die Opdrachtgever strikt geheim dient te houden. Iedere actie die middels het account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan WPinaday te melden.
24.2. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Websitehostingdiensten van WPinaday de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of WPinaday van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
24.3. Het is (of dit nu legaal is of niet) verboden om met gebruikmaking van de Websitehostingdiensten materiaal aan te bieden of te verspreiden dat:
▪ onmiskenbaar bedoeld is om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
▪ onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
▪ kinderpornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke
materialen te vinden;
▪ een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder
geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van 6

persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door deze
ongewenste communicatie;
▪ hyperlinks, torrents of andere verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat
onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
▪ ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
▪ kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
24.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van WPinaday of overige opdrachtgevers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van WPinaday, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WPinaday, haar opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
24.5. Indien naar het oordeel van WPinaday hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WPinaday of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is WPinaday gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met de hiervoor bedoelde maatregelen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
24.6. Wanneer WPinaday een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal WPinaday Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna WPinaday zal besluiten hoe te handelen.
24.7. Indien WPinaday van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval WPinaday een back-up zal maken). WPinaday zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. WPinaday zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
24.8. WPinaday is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is WPinaday gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
24.9. Hoewel WPinaday ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is WPinaday nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
24.10. Opdrachtgever vrijwaart WPinaday voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 25: Duur en opzegging

25.1. De Overeenkomst met betrekking tot de Websitehostingdiensten wordt aangegaan op de dag dat akkoord wordt gegaan met de offerte, of op de dag waaruit het akkoord met de offerte is gebleken.
25.2. Een Overeenkomst met betrekking tot de Websitehostingdiensten (zoals bedoeld in dit artikel) heeft, indien niet anders is overeengekomen, een looptijd van één jaar.
25.3. Een Overeenkomst, zoals bedoeld in dit artikel, wordt telkens stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar tenzij Opdrachtgever middels schriftelijke mededeling aan WPinaday de Overeenkomst opzegt. Opdrachtgever dient daarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht te nemen.
25.4. Indien Opdrachtgever niet aan de krachtens deze Algemene Voorwaarden op hem rustende en in de offerte en/of opdrachtbevestiging omschreven verplichtingen voldoet, is WPinaday gerechtigd de tussen hem en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel op te zeggen.
25.5. Indien WPinaday de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.
25.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van WPinaday op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door WPinaday is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft WPinaday recht op vergoeding van de schade die daardoor direct of indirect ontstaat.
25.7. Het recht tot opschorting geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van WPinaday op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
25.8. Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook kunnen de Webistehostingdiensten direct worden stopgezet door WPinaday, hieronder vallen ook de licenties op software. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de licenties al dan niet te continueren. De gevolgen van het niet continueren van de licenties na beëindiging van de Overeenkomst komen voor rekening en
risico van Opdrachtgever.
25.9. Partijen kunnen de Overeenkomst slechts wijzigen of aanvullen met instemming van beide partijen en
uitsluitend indien de wijzigingen of aanvullingen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door
beide partijen.
25.10. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, zal WPinaday de
voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens uit eigen beweging aan Opdrachtgever verstrekken en vervolgens wissen van diens systemen.

Afdeling 3: Domeinregistratie
Deze afdeling ziet op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en WPinaday worden gesloten met betrekking tot Domeinregistratie en bevat aanvullende specifieke bepalingen.

26.1. Indien Domeinregistratie als dienst is afgenomen, zal WPinaday bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van Opdrachtgever en door WPinaday voor Opdrachtgever gehouden.
26.2. Opdrachtgever gaat met het geven van de opdracht akkoord met de dan geldende voorwaarden van de uitgevende instantie. Deze kunnen omvatten een toestemming tot publicatie van persoonsgegevens van Opdrachtgever. WPinaday mag deze voorwaarden handhaven jegens Opdrachtgever alsof zij zelf de uitgevende instantie is. De uitgevende instantie kan zijn voorwaarden wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zich hierover te informeren.
26.3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze van domeinnamen. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door Opdrachtgever. WPinaday zal echter trachten een registratie te corrigeren zolang dit nog kosteloos mogelijk is bij de uitgevende instantie.
26.4. WPinaday is niet aansprakelijk voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij WPinaday.
26.5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt WPinaday schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.
26.6. WPinaday heeft het recht een domeinnaam van Opdrachtgever ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is nadat deze een redelijke termijn tot nakoming is gesteld.

WPinaday®
Spaarne 55-III
2011 CE
Haarlem

WPinaday kantoor

Afspraak maken

Je bent van harte welkom!

Website laten maken

Offerte aanvragen

Brief ons voor een offerte.

We bespreken graag je plannen!