Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Factory 93: De Vennootschap onder Firma Factory 93, ingeschreven in het Handelsregister onder het KVK-nummer 63768798 en handelend onder de namen Factory 93 en WPinaday.
1.2. Opdrachtgever: Een partij die Factory 93 een opdracht verleent zoals bedoelt in artikel 7:400 lid 1 BW.
1.3. Partijen: De gezamenlijke aanduiding van Factory 93 en Opdrachtgever.
1.4. Opdracht: Een overeenkomst van opdracht zoals bedoelt in artikel 7:400 lid 1 BW.

Artikel 2: Toepassingsbereik
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Factory 93, hieronder wordt nadrukkelijk ook begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
2.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van (1) een ieder die bij Factory93 werkzaam is, (2) een ieder die door Factory 93 wordt ingeschakeld en (3) een ieder voor wiens handelen of nalaten Factory 93 aansprakelijk is of kan zijn.
2.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
2.5. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
2.6. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Factory 93 en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

Artikel 3: Opdracht
3.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Factory 93.
3.2. Factory 93 is vrij om te bepalen welke van haar vennoten of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
3.3. Factory 93 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4. Een overeengekomen oplevertermijn is voor Factory 93 geen fatale termijn. Factory 93 heeft enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van het behalen van deze termijn.
3.5. Factory 93 is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen op te leveren en daarbij de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de opgeleverde fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Wijziging opdracht
4.1. Partijen zijn bevoegd om de opdracht tussentijds te wijzigen, doch uitsluitend indien beide partijen deze wijziging nadrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Factory 93 is bevoegd om bij een voorgestelde of overeengekomen wijziging van de opdracht, de prijs en termijn voor de uitvoering van de opdracht eenzijdig te wijzigen.
4.2. Factory 93 is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Factory 93 kan worden gevergd.
4.3. Indien Factory 93 met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Factory 93 niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd
is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever
5.1. Indien door Factory93 of door Factory93 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever op haar kosten zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.2. Opdrachtgever is gehouden om Factory93 tijdig alle informatie te verstrekken waar Factory93 om verzoekt in het kader van de uitoefening van de opdracht. De eventuele kosten die Opdrachtgever hiervoor dient te maken komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.3. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle in het kader van de uitoefening van de opdracht door Factory93 opgegeven instructie op te volgen. De eventuele kosten die Opdrachtgever hiervoor dient te maken komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.4. Het niet, onvolledig of gebrekkig (kunnen) afronden van de opdracht als gevolg van het door de Opdrachtgever niet voldoen aan het bepaalde in de artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 van deze algemene voorwaarden, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
5.5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhostingomgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.
5.6. De Opdrachtgever stemt er mee in dat Factory93 een opgeleverde website gebruikt voor eigen reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 6: Tekortkoming
6.1. Indien Factory93 een opdracht niet kan voltooien als gevolg van een van buiten komende oorzaak waar Factory93 geen invloed op kan uitoefenen, kan dit Factory93 niet worden toegerekend.

Artikel 7: Betaling en incassokosten
7.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Factory 93 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Factory 93 aangegeven. Factory 93 is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met een tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente is verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment der algehele betaling. Opdrachtgever is bij verzuim voorts incassokosten verschuldigd, berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening met het door hem aan Factory 93 verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Het in het kader van de opdracht door Factory 93 geleverde blijft eigendom van Factory 93 totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Factory 93 gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
8.2. Het door Factory 93 geleverde, dat ingevolge artikel 8.1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Factory 93 veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Factory 93 daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8.4. Voor het geval Factory 93 zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Factory 93 en door Factory 93 aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Factory 93 zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Indien Opdrachtgever een mogelijke grond voor een valide aanspraak jegens Factory 93 heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld en, indien mogelijk, met stukken onderbouwd, het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens Factory 93 schriftelijk mede te delen, op straffe van verval van recht.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding jegens Factory 93 na een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Factory 93 aansprakelijk is.
9.2. Factory 93 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Factory 93 is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.3. Indien Factory 93 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Factory 93 beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4. De aansprakelijkheid van Factory 93 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Factory 93 wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden voor
rekening van Factory 93 komt.
9.5. Factory 93 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10: Vrijwaring
De Opdrachtgever waart Factory 93 vrij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Factory 93 toerekenbaar is. Indien Factory 93 uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Factory 93 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Factory 93, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Factory 93 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
11.1. Factory 93 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Factory 93 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
11.2. Het door Factory 93 geleverde maatwerk blijft auteursrechtelijk eigendom van Factory 93 en mag zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet door andere partijen dan Factory 93 en/of haar partners worden aangepast.

Artikel 12: Maatwerk websites en webshops
12.1. De kwaliteit van maatwerk websites en webshops gemaakt door Factory 93 kan alleen gewaarborgd worden indien deze gehost en onderhouden worden op de servers van Factory 93.
12.2. Factory 93 is gerechtigd frameworks en/of andere hulpmaterialen zoals plugins ontwikkeld door derde partijen te gebruiken voor het ontwikkelen van een website en/of webshop.
Artikel 13: Standaard WordPress websites en webshops
13.1. De kwaliteit van standaard WordPress websites en webshops gemaakt door Factory 93 kan alleen gewaarborgd worden indien deze gehost en onderhouden worden op de servers van Factory 93.
13.2. Factory 93 is gerechtigd frameworks en/of andere hulpmaterialen zoals thema’s en plugins ontwikkeld door derde partijen te gebruiken voor het ontwikkelen van een website en/of webshop.
13.3. Factory 93 standaard WordPress websites en webshops worden gerealiseerd op basis van een al bestaand thema die Factory 93 inkoopt en/of uit haar eigen thema portfolio gebruikt.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waar Factory 93 bij partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. De rechter in de vestigingsplaats van Factory 93 is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Factory 93 het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 15: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
15.1. Deze voorwaarden zijn schriftelijk en digitaal op te vragen bij Factory 93.
15.2. Factory 93 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

WPinaday®
Spaarne 55-III
2011 CE
Haarlem

WPinaday kantoor

Afspraak maken

Je bent van harte welkom!

Website laten maken

Offerte aanvragen

Brief ons voor een offerte.